Vigtig indløsningsaftale ved webshopopsætning

I dag har rigtig mange virksomheder en shop på nettet, hvor folk kan købe deres produkter eller service. Nogle kombinerer denne online tilstedeværelse med en fysiske butik, mens andre firmaer kun vælger at være at finde på internettet. Vi søger ofte online efter en løsning på vores problem og efter søgemaskinernes resultater finder det rette svar. Derfor er der også en stor kamp om at skille sig ud og tiltrække kunderne ved at fange deres opmærksomhed. I forhold til webshops er der en række procedurer, som du skal igennem for at få de mest optimale betingelser. Det gælder om at opfylde kundernes behov. Processen skal være uden frustrationer og foregå helt uden gnidninger. Derved vil din virksomhed få en tilfreds kunde, som spændt kan vente på at modtage sine bestilte varer. En vigtig ting ved opsætning af webshoppen er indløsningsaftalen.

www-983053_960_720

Hvad er en indløsningsaftale?

Det er vigtigt at have denne aftale, når du skal starte en shop online. Det er centralt at lave denne aftale med blandt andet det pågældende firma, som står for dankort. På den måde kan dine kunder betale med dankort, når de bestiller en vare. Ud over dankort kan det også være optimal at ansøge omkring udenlandske kreditkort som for eksempel Mastercard. I forhold til denne ansøgning er der nogle ting, som skal være klar. For det første skal du have din webshop online. Derudover skal CVR nummeret, som bruges i ansøgningen, være det samme, som har dit domæne. Der skal være oprettet handelsbetingelser, samt praktiske oplysninger omkring virksomheden skal være synlige. Dette er nogle af de centrale ting, som ofte skal være klar.

Ansøgning til indløsningsaftale

Når du har de overnævnte ting på plads, kan du begynde at lave ansøgningen. Her er også nogle praktiske ting, som skal indgå. Det er blandt andet billede legitimation, navn, adresse og CPR nummer på ejeren, som har CVR nummeret. Ud over de personlige oplysninger, er der nogle specielle valg i forhold til kunder. Her skal du vælge, hvordan dine kunder skal indtaste kortdata. Det kan være API integration eller PSP integration. Forskellen er, at ved den første mulighed forbliver kunderne på din webshop og indtaster data, mens de ved den anden løsning bliver sendt over på en anden side som et popup vindue. Alt efter hvad hvilken platform du har, kan du vælge den bedste løsning. Så er det i gang at ansøge.